Tot ce trebuie să ştiţi despre timbrul de mediu

După cum Interes Argeşean v-a informat anterior, pe 15 martie a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule. În materialul de mai jos vă spunem tot ce trebuie să ştiţi despre noua taxă.
În vederea calculãrii timbrului de mediu de cãtre organul fiscal competent, contribuabilul persoanã fizicã sau juridicã, trebuie sã prezinte, în copie si original, urmãtoarele documente :
– cartea de identitate a vehiculului- documente care atestã dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicitã plata timbrului de cãtre contribuabil
– în cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sã rezulte data primei înmatriculãri a acestora (data primei înmatriculãri este înscrisã la rubrica corespunzãtoare a documentului de înmatriculare strãin, iar în cazul în care din acest document nu reiese data exactã a primei înmatriculãri se va considera datã de referintã prima zi a anului de fabricatie) si  dupã caz :
– declaratia pe proprie rãspundere în situatia în care rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauzã este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivã de autovehicule
– rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomã ” Registrul Auto Român” din care rezultã cã deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicatã de grila prevãzutã în anexa nr.3 la ordonantã “Cota de reducere a timbrului de mediu”.
– rezultatul evaluãrii individuale efectuate de cãtre un expert al Corpului Expertilor Tehnici în situatia în care contribuabillul considerã cã deprecierea autovehiculului sãu este mai mare decat deprecierea rezultatã pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului.
Cum pot fi recuperaţi banii daţi în plus
Calculul timbrului de mediu se face cu ajutorul aplicatiei informatice – suport realizate si implementate de Directia Generalã a Tehnologiei Informatiei care este publicatã la adresa www.mfinante.ro/Portal ANAF/Asistenta Contribuabili/ Despre impozite si taxe/Despre taxa pe poluare/timbru de mediu.
În cazul în care taxa specialã pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitatã, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculãrii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenta de sumã plãtitã, numai cãtre titularul obligatiei de platã.
Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere de restituire), la care se anexeazã urmãtoarele documente :
– documentul doveditor al plãtii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule : chitanta fiscalã/ordinul de platã si extrasul de cont, dupã caz, care sã ateste efectuarea plãtii acesteia,
– copia cãrtii de identitate a vehiculului si a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
Ultimul proprietar al maşinii cere taxa înapoi
Atunci când un autovehicul pentru care s-a plãtit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu şi pentru care nu s-a dispus de cãtre instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.
Pentru restituirea sumelor, ultimul proprietar va depune la organul fiscal competent o cerere de restituire la care se anexeazã urmãtoarele documente :
– copia cãrtii de identitate a vehiculului, certificatã de lucrãtorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export
– certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculãri a vehiculelor, în original si în copie
– documentul care atestã faptul cã autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpãrare sau declaratia vamalã de export, dupã caz, în original si copie.
Suma reprezentând timbrul de mediu poate fi contestatã atunci când persoana care urmeazã sã înmatriculeze sau sã transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada cã autovehiculul sãu s-a depreciat într-o mãsurã mai mare decât cea indicatã de grila prevazutã în anexa nr. 3 „Cotele de reducere ale timbrului de mediu”.
În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de timbru fatã de cel plãtit. Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere de restituire la care anexeazã în original si în copie, urmãtoarele documente :
– dovada plãtii timbrului
– documentul eliberat de Regia Autonomã „Registrul Auto Român” privind rezultatul evaluãrii individuale a autovehiculului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email