Spitalul Municipal Curtea de Argeș angajează un neurolog și un chirurg

Spitalulul Municipal Curtea de Argeș scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 166/2023 următoarele posturi de medic:

Un post de medic primar cu normă întreagă în specialitatea chirurgie generală, pe durată nedeterminată la Secția Chirurgie generală;

Un post de medic specialist cu normă întreagă în specialitatea neurologie, pe durată nedeterminată la Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriu Integrat de Specialitate.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști:

Diplomă de licență;

Certificat de medic primar/specialist;

Stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul/examenul va avea loc la sediul spitalului şi va consta în următoarele etape:

selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;

proba scrisă (proba B);

proba practica/clinică (proba C).

Dosarele se vor depune la serviciul RUNOS al spitalului până la data de 25.05.2023, ora 1500.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data din calendarul de desfășurare al concursului.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet, în termen de maximun o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afișează la sediul spitalului precum și pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia sunt afișate pe site-ul spitalului www.smca.ro – secțiunea Informații/Anunțuri.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248 722 150, interior :2117

CALENDAR CONCURS

Medic primar în specialitatea chirurgie generală

12.05.2023 -25.05.2023 Termen depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare)

26.05.2023 Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale

29.05.2023 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de internet și la sediul unității

30.05.2023 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului

31.05.2023 Rezultat contestații

07.06.2023, ora: 9.30

Proba scrisă

07.06.2023 Afișare rezultat proba scrisă

08.06.2023 Depunere Contestații

09.06.2023 Rezultat contestații /rezultate finale proba scrisă

12.06.2023, ora: 9.30

Proba practică/clinică

Afișare rezultat proba practică/clinică

13.06.2023 Depunere contestații proba practică/clinică

14.06.2023 Rezultat contestații

14.06.2023 Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs

15.06.2023 Punctaje finale

CALENDAR CONCURS

Medic specialist în specialitatea neurologie

12.05.2023 -25.05.2023 Termen depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare)

26.05.2023 Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale

29.05.2023 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de internet și la sediul unității

30.05.2023 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului

31.05.2023 Rezultat contestații

08.06.2023, ora: 9.30

Proba scrisă

08.06.2023 Afișare rezultat proba scrisă

09.06.2023 Depunere Contestații

12.06.2023 Rezultat contestații /rezultate finale proba scrisă

13.06.2023, ora: 9.30

Proba practică/clinică

Afișare rezultat proba practică/clinică

14.06.2023 Depunere contestații proba practică/clinică

15.06.2023 Rezultat contestații

15.06.2023 Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs

16.06.2023 Punctaje finale

Locul de desfășurare a probelor de concurs: sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș

Str. Cuza – Vodă, nr. 6-8, Curtea de Argeș.

Date contact:

Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Str. Cuza – Vodă, nr. 6-8, Curtea de Argeș, tel. 0248722150, e-mail: runos.smca@gmail.com

http://posturi.gov.ro/anunt/un-post-de-medic-primar-cu-norma-intreaga-in-specialitatea-chirurgie-generala-un-post-de-medic-specialist-cu-norma-intreaga-in-specialitatea-neurologie/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email