Se caută o secretară pentru primar

Întrucât cea care a ocupat funcţia de secretară a primarului municipiului Curtea de Argeş, Elena Bortiş, a ieşit la pensie după 35 de ani de muncă, primăria municipiului caută o secretară nouă. Astfel, conform anunţului postat pe site-un instituţiei, Primăria Municipiului Curtea de Argeş organizează concursul privind ocuparea funcţiei contractuale de secretar – dactilografă (studii  medii) – durată nedeterminată  – în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Pot participa la concursul pentru ocuparea postului persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Un concurs care se întinde pe două luni
Secretara trebuie să fie o profesionistă, astfel încât selecţia ei nu e lucru tocmai uşor. Concursul are mai multe etape, astfel
– 20 octombrie, orele 16.00, este ultima zi de depunere a dosarelor de concurs la sediul Primariei Municipiului Curtea de Arge, Biroul de Resurse Umane
-Pe 25 octombrie, la orele 16.00 se afişează rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
-Pe 17 noiembrie are loc proba scrisă, la orele 11.00 – la sediul Primariei
-Pe 22 noiembrie, la orele 11.00 este programată proba practică (testarea abilităţilor privind operare Microsoft Office ( WORD şi EXCEL)
– Pe 25 noiembrie, la orele 11.00, are loc interviul de angajare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email