Raportul primarului municipiului Curtea de Argeș pentru 2021

Primarul Constantin Panțurescu a publicat pe site-ul Primăriei raportul său de activitate pe anul trecut.

”Am avut un an al îngrijorării privind efectele pandemiei și al încercării de a ne relua viețile și de a ne duce la bun sfârșit obiectivele. După un an 2020 complicat, anul 2021 a fost unul la fel de greu, însă suntem determinați să continuăm dezvoltarea oraşului”, se arată la începutul raportului.

”Punem în centrul preocupărilor noastre calitatea vieții, cheia dezvoltării sănătoase a unui oraș, un obiectiv fundamental care trebuie să se regăsească în tot ceea ce facem. Ca de fiecare dată, echipa și conducerea primariei au analizat, planificat și ierarhizat proiectele de dezvoltare, resursele financiare de care putem beneficia, zonele în care de investițiile propuse se vor bucura cât mai mulți cetățeni. Vă prezentăm anual rezultatele muncii noastre, prin Raportul privind starea socio-economică și de mediu a municipiului Curtea de Argeș. Ne face plăcere, așadar, să venim înaintea dumneavoastră cu sinteza activităților asupra cărora ne-am aplecat atenția în anul 2021. Știu prea bine volumul de muncă depus, cunosc doleanțele dvs. din toate zonele orașului și vă asigur că eforturile noastre comune pentru creșterea calității vieții vor avea rezultatele așteptate! Nu se poate realiza nimic spectaculos peste noapte, dar cu o abordare constructivă și cu decizii înțelepte putem pune bazele unei dezvoltări durabile. Asta se face zi de zi în administrația publică locală și considerăm că suntem pe drumul bun”, mai zice primarul în raportul său.

100 de hotărâri adoptate de Consiliul Local în 2021

”În anul 2021 au fost adoptate un număr de 100 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș. De asemenea s-au emis un număr de 2091 dispozitiii cu caracter nominal sau general. Acțiunile întreprinse în anul 2021 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera admnistratiei publice locale, respectiv investiții de interes local, asistență socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, protecția mediului, dezvoltare urbană, evidența populației, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii de utilitate publică, activități de administrație social-comunitară. S-a încercat și s-a reușit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informații pe site-ul oficial www.primariacurteadearges.ro, în presa scrisă și online”, se mai arată în rpaortul citat.

Mai departe, activitatea Primăriei și a două dintre serviciile publice este prezentată în raport.

Compartimentul Achiziții Publice

În anul 2021 Compartimentul Achiziții Publice a asigurat punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul achizițiilor publice. 1.Achiziții de produse, servicii şi lucrări, prin atribuire directă în număr de 220 de achiziţii din care: – produse – 137; – servicii – 70; 13 – lucrari – 13. 2.Au fost încheiate 58 contracte: – de furnizare produse – 7; – prestări servicii – 44; – lucrări – 7. 3.Procedură de achiziție publică: – concesionare -1; – licitații – 3; – lucrări – 4 (procedură simplificată – 3); – servicii – 1; – produse – 1 (49 loturi). 4.Procedură simplificată proprie – 1; 5.Consultare piață – 1; 6.Raport anual Registrul riscurilor; 7.Registrul privind folosirea datelor cu caracter personal; 8.Documente constatatoare – 11; 9.Anunțuri de atribuire/modificare anunțuri – 10. În cursul anului 2021 Programul Anual al Achizițiilor Publice a fost actualizat în 5 etape iar în ultimul trimestru al anului 2021 a fost elaborat, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţii contractante, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziții publice, pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului.

Direcția Arhitect Șef

La Direcția Arhitect Șef s-au înregistrat anul trecut 337 cereri de emitere a certificatelor de urbanism, 185 de cereri pentru emiterea autorizațiilor de construire și a autorizațiilor desființare, 117 cereri de eliberare certificat de atestare a edificării construcțiilor și 157 cereri de eliberare a certificatelor de nomenclatură stradală. De asemenea au fost înregistrate și soluționate un număr de 302 de solicitări și petiții. S-au emis – 320 Certificate de Urbanism (inclusiv în baza cererilor depuse, în termen, în anul anterior); au fost retrase 31 de cereri în vederea completării dosarelor sau din alte motive);  207 Autorizații Construire/desființare(inclusiv în baza cererilor depuse, în termen, în anul anterior); au fost retrase 11 cereri în vederea completării dosarelor sau din alte motive • 117 Certificate de atestare a edificării construcțiilor • 157 Certificate de nomenclatură stradală În baza Dispozițiilor Primarului Municipiului Curtea de Argeș, au mai fost desfășurate activități, legate de Recensământ 2021, Protecția Civila: menținere permanentă la sediul instituției, inclusiv pe timpul nopții în cazul a 5 avertizări meteorologice, participarea în cadrul Comisiilor mixte.

Biroul de Taxe și impozite

În 2021, pentru executarea creanțelor bugetului local  Biroul de Taxe și impozite a distribuit în teren pentru persoane fizice și juridice cu restanțe la plata impozitelor și taxelor un număr de 3421 notificări de plată, 1.439 titluri executorii și somații. Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili persoane juridice, aflați în procedură de insolvență sunt pe rol un număr de 19 dosare, cu o suma de 6.211.354 lei. S-a încasat suma de 1,064,297.79 lei în urma proceselor-verbale de contravenție primite (amenzi achitate) și s-a restituit suma de 13972 reprezentând amenzi câștigate în instanță. În ceea ce privește acordarea unor facilitate pentru veteranii de război, persoane cu handicap grav și accentuat – persoane fizice, sau soluționat 393 cereri .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email