Propunere de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Curtea de Argeş

Propunere de completare a art. 236 din Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Curtea de Argeş, cu alin. 3 si 4 care vor avea următorul conţinut:

(3) Operatorul va asigura din surse proprii, dacă prin bugetul local nu au putut fi asigurate sumele necesare în acest sens, pentru realizarea de cămine de branșament (acolo unde nu sunt) și montarea de apometre în căminele de branșament pentru toate scările de bloc/blocurile.

 (4) In baza prevederilor art. 12 din Legea 241/2006, autoritatea administratiei publice locale stabilește următoarele:

  1. a) ținând cont de prevederile art. 31, alin.7, lit.b din Legea 241/2006, repartizarea pe fiecare unitate imobiliară (pentru care nu este contractul suspendat) a consumului de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului se face în baza apometrului de branșament și se facturează dupa cum urmează:

1) consumul înregistrat lunar de apometrul (repartitorul de costuri) montat în  fiecare  apartament,  în baza  autocitirii declarate  de  către proprietarul apartamentului, la care se adaugă cantitatea stabilită conform pct.b de mai jos;

2) contravalorea a  6,3 mc apă conform Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 29N/1993,  (și canalizare aferentă, dacă utilizatorul are canalizare), în lunile în care utilizatorul nu declară indexul apometrelor; în momentul declarării indexului autocitit, consumul se regularizează; se va adauga cantitatea stabilită conform pct.b de mai jos;

  1. b) diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se facturează prin citirea apometrelor din căminele de branșament și regularizarea consumurilor înregistrate de acestea o data la 6 luni si:

            1) se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual

                                   sau

            2) se  repartizează  după   o  altă   regulă  stabilită  de  către asociația de proprietari (comunicată operatorului în scris cu cel putin 30 zile  înainte de facturarea  diferenței consumului înregistrat de contorul  de  branşament şi suma consumurilor individuale) şi se facturează individual.

  1. c) Toți utilizatorii persoane fizice (apartamente si case) au obligația de a comunica lunar operatorului indexul contorului de branșament în vederea emiterii facturii;
  2. d) In cazul în care utilizatorii nu respecta prevederile punctului anterior, operatorul va factura utilizatorului un consum estimat reprezentand consumul pentru o persoana în pausal (6,3 mc/luna), operatorul având obligația să facă regularizarea o dată la 6 luni, fie în baza prevederilor lit. a si b la blocuri și în baza citirii de către reprezentanții operatorului, la case.
  3. e) Toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, au obligatia protejării apometrului de branșament (aflat pe proprietatea acestora) împotriva înghețului și a eventualelor loviri; în cazul în care, la verificările efectuate de reprezentanții operatorului, se constată că apometrul este spart/deteriorat din cauza înghetului sau a lovirilor, operatorul va factura consumul lunar de apă în paușal, calculat de la data ultimei regularizări pană la data constatării, conform Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 29N/1993.
  4. f) Prevederile alineatului anterior, respectiv modalitatea de calcul al consumului se aplică și pentru situațiile în care se constată consum fraudulos, cu precizarea că se face calculul pe o perioada de 3 ani; în aceste situații, operatorul va sesiza instituțiile abilitate pentru reclamarea consumului fraudulos;
  5. g) In cazurile prevăzute la lit. d și e, operatorul va percepe o taxa de înlocuire a apometrului în suma de 300 lei (trei sute lei) – (care acopera contravaloarea apometrului, a pieseleor de legătură utilizate si a manoperei).

 Propunere de completare a contractului de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa si de canalizare anexa la Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Curtea de Arges, dupa cum urmeaza:

Art. 6, punctul 6.1 se completeaza si va avea urmatorul continut:

Art. 6.– Operatorul are urmatoarele drepturi:

6.1.sa factureze si sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locala. Facturarea se face în baza comunicarii indexului autocitit declarat de utilizator. In lunile in care indexul nu este declarat, se va factura  cantitatea de 6,3 mc (cantitatea lunara de apa consumata de o persoana in sistem pausal) , urmand ca la maxim 6 luni sa se faca regularizare.

Art. 9, se completeaza cu punctul 9.14 care va avea urmatorul continut:

Art. 9.– Utilizatorul are urmatoarele obligatii

9.14. sa comunice lunar operatorului indexul contorului de branșament în vederea emiterii facturii;

Art. 16, se completeaza si  va avea urmatorul continut:

Art. 16. – Facturile si documentele de plata se transmit de operator la adresa utilizatorului. Factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare constituie titlu executoriu, conform art. 31, alin. 17 din Legea 241/2006.

Art. 27 se modifica si va avea urmatorul continut,  iar restul de 8 articole pana la finalul contractului se vor renumerota corespunzator.

Art. 27. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

 

 

One thought on “Propunere de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Curtea de Argeş

  1. Conducerea societatii intrece orice limita…cum adica sa platim diferenta dintre consumul propriu si ceea ce se inregistreaza pe apometrul blocului…niste nesimtiti…pai daca o familie nu plateste apa consumata timp de doua luni trebuie sa platim noi ceialalti in mod egal aceasta diferenta…este un abuz….trebuie dati in judecata acesti nesimtiti…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email