Noul Consiliu Local se constituie pe 24 iunie. Ce se întâmplă la prima şedinţă.

Şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Argeş a avut loc pe 22 iunie, ora 10.00, iar cea de constiuire a Consiliului Local Curtea de Argeş pe 24 iunie, la ora 12,00. Cele mai multe dintre comunele din zona Curtea de Argeş vor avea consilieri şi primari noi începând de marţi şi până sâmbătă, inlcusiv.

Convocarea consilierilor declaraţi aleşi la şedinţa de constituire a consiliului s-a făcut de către prefectul Cristian Soare, prin ordin. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi şi este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, Dan Dabija, de la UNPR, precum şi pe cei doi asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul municipiului, Radu Chirca, prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.

Mai întâi se alege comisia de validare

La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 consilieri locali. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

După alegerea comisiei de validare, preşedintele dispune o pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar, aşa cum se întâmplă cu Constantin Panţurescu,  sau dacă aleşii locali care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, aşa cum este cazul directorului Societăţii de Salubritate, Cătălin Nastea, ales pe listele PSD, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

Pasul următor – jurământul

Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2.

După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ : “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bunăcredinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Curtea de Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local, preşedintele de vârstă Dan Dabija declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

Din acel moment mandatele foştilor consileiri au încetat. După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie

Se alege viceprimarul

Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, iar alegerea se face prin vot secret. Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare din consilieri sau de grupurile de consilieri. După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată. Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic respectiv.

 

După constituire, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile Consiliului Local Curtea de Argeş sunt – Comisia   economică financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului şi protecţia mediului, Comisia de comerţ şi servicii publice, Comisia de învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, cultură şi arte, Comisia jurídică şi de disciplină. Potrivit secretarului municipiului, Radu Chirca, componenţa comisiilor de specialitate va fi stabilită la următoarea şedinţă, prima de lucru” a noului Consiliu Local.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email