Muzeul angajează un desenator artistic


Muzeul Municipal Curtea de Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de desenator artistic, debutant. Condiţiile  generale pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să ocupe acest post sunt cele obişnuite – să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă  vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice sunt însă mai interesante. Cei care vor să fie desenator artistic la Muzeu trebuie să fie absolvenţi de studii superioare,  iar vechimea  în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nu se solicită. Deci un inginer, un economist sau orice absolvent de studii superioare poate să se înscrie la concurs.

Calendarul desfăşurării concursului este următorul – pe  20 aprilie 2018, la ora 09.00, proba scrisă, iar pe 24 aprilie 2018, ora 09.00, interviul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email