La Aquaterm, bani daţi ilegal şi utilaje vândute la 10% din valoare

Ilegalităţile au fost constatate de Curtea de Conturi 

Curtea de Conturi a făcut la Aquaterm, în perioada 03.10.2019 – 31.10.2019, „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către RA de interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T”. Concluziile raportului sunt dure, iar actuala conducere trebuie să ia măsuri urgent. Perioada pentru care s-a făcut verificarea este anterioară instalării Consiliului de Administraţie.

Prima constatare a inspectorilor Curţii este aceea că „nu au fost luate măsuri pentru a fi scăzute din evidența contabilă creanțele, în valoare de 44.806,73 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și facturate clienților persoane juridice, pentru care au fost luate măsurile de urmărire la încasare, inclusiv prin înscrierea la masa credală a acestora în faza de lichidare, dar care la data de raportare erau radiați din registrul comerțului”. De asemenea, precizează raportul, „ au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 18.490,10 lei (13.062,50 lei + 5.427,60 lei) reprezentând contravaloarea indemnizațiilor pentru concediu de odihnă acordate necuvenit administratorului SC AQUATERM AG 98 SA Curtea de Argeș numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății nr.1 din data de 28.03.2017”. Mai mult, „au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 11.250 lei reprezentând contravaloarea remunerației brute fixe lunare pentru perioada 01 iulie – 21 august 2018, acordată necuvenit administratorului, întrucât mandatul acestuia a încetat la data de 30.06.2018 și nu a existat o hotărâre AGA de aprobare, respectiv un act adițional de prelungire a mandatului de administrator pentru perioada susmenționată”.

Vânzări fără licitaţie

„Nu au fost respectate prevederile legale privind valorificarea prin vânzare, pe bază de licitație publică, a unui mijloc fix, amortizat integral, cu consecința subevaluării acestuia, operațiune ce a avut drept consecință o pierdere patrimonială în valoare totală de 6.923 lei”, au mai constatat cei de la Curtea de Conturi.

În timpul controlului s-a stabilit că prejudiciul adus societăţii prin plățile nelegale efectuate, reprezentând contravaloarea remunerației brute fixe lunare pentru perioada 01 iulie – 21 august 2018, acordată necuvenit, este de 11.497 lei, din care 11.250 lei reprezintă debit și 247 lei foloase nerealizate. De asemenea, s-a stabilit prejudiciul adus Aquaterm prin plata nelegală a sumei de 1.427 lei, reprezentând contravaloarea cotizației fixe achitate Corpului Experților Contabili Autorizați din România în beneficiul unei persoane fizice angajate în cadrul entității controlate, operațiune din care a rezultat că suma totală a acestuia este de 1.543 lei din care 1.427 lei debit și 116 lei foloase nerealizate la nivelul dobânzii de refinanțare a BNR la data controlului, precum și la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constatată fiind integral remediată.

Prejudiciul adus bugetului Aquaterm prin nerespectarea prevederile legale privind valorificarea prin vânzare a unui mijloc fix este de 7.071 lei, şi reprezintă contravaloarea subevaluării bunului menționat și 148 lei foloase nerealizate calculate la nivelul dobânzii de refinanțare a BNR la data controlului.

Concluzii

Concluziile reținute de către echipa de control la finalizarea misiunii efectuate au fost în sinteză următoarele: „modul de administrare a patrimoniului UATM Curtea de Argeș, dat în administrarea S.C. AQUATERM AG’98 S.A, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, la nivelul activităţii de ansamblu a agentului economic controlat, nu au fost în totalitate în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care afost înființată entitatea și nu au fost respectate, în totalitate, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității”.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi se referă la „recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de control la nivelul sumei de 19.022 lei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor de concediu de odihnă acordate necuvenit, la recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de control la nivelul sumei de 11.782 lei reprezentând contravaloarea remunerației brute fixe lunare pentru perioada 01. iulie – 21 august 2018 acordate necuvenit în valoare de 11.250 , recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de control la nivelul sumei de 7.071 lei reprezentând pierderea patrimonială determinată de subevaluarea mijlocului fix vândut cu nerespectarea reglementărilor aplicabile în vigoare în valoare de 6.923 lei”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email