Interes zero pentru Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Deşi este supus dezbaterii publice, ce-i drept, pe site-ul Primăriei, niciun locuitor al municipiului Curtea de Argeş nu este interesat de Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Până la dezbaterea publică, programată pe 2 octombrie, cetăţenii din municipiu pot să trimită observaţii pe adresa Primăriei. „Nu am primit nicio observaţie, şi nicio solicitare din partea nimănui. Noi am respectat legea şi am anunţat dezbaterea publică pe această temă de interes local. În paralel lucrăm la caietul de sarcini pentru licitaţie, pentru că serviciul va fi scos la concesiune prin licitaţie publică. Probabil că în octombrie vom convoca o şedinţă extraordinară la care să aprobăm caietul de sarcini şi documentaţia necesară”, ne-a spus primarul Nicolae Diaconu.

Vă reamintim cele mai importante prevederi ale acestui Regulament

– Operatorul, care acum este Aquaterm, poate fi persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora, cu personalitate juridică; asociaţiile de dezvoltare comunitară; societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativteritoriale; societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt. S-a încercat la Curtea de Argeş constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară cu comunele în care Aquaterm este operator, dar municipalitatea a renunţat la idee.

– În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă. Până acum nu s-a făcut aşa ceva la Curtea de Argeş.

– Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

– Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceştia.

 

– Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email