Funcţionarii Primăriei Pietroşani au încasat ilegal 1,3 miliarde

Funcţionarii publici din comuna Pietroşani au fost plătiţi în ultimii trei ani cu mai mult decât aveau dreptul, apreciază experţii Curţii de Conturi.  Potrivit Raportului realizat după audit, „au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale brute acordate unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în perioada 2012-2015, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare. În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entităţii, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local, rezultând că au fost acordate fără temei legal drepturi salariale în sumă de 116.254 lei, pentru care se datorează majorări de întârziere de 18.978 lei, rezultând un prejudiciu total de 135.232 lei”.

Nereguli la achiziţiile publice

Nici achiziţiile publice nu au fost făcute cu respectarea întocmai a legii, spun experţii Curţii, care au notat în Raportul citat că „nu au fost utilizate mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe (procent 0 % din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de entitate în cursul anului 2014, faţă de cel de 40% prevăzut de lege).

Nu au fost respectate în totalitate prevederile OUG nr. 34/2006, în sensul că la atribuirea contractelor (…) a fost divizat contractul de achiziție publică în două contracte distincte de valoare mai mică. Primăria a făpcut şi plăţi nelegale. S-a plătit nelegal suma totală estimată de 107.773 lei, aferentă obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri locale, comuna Pietroşani, judeţul Argeş” (…) reprezentând cantităţi de lucrări solicitate și acceptate la plată dar neexecutate precum și diferențe manoperă necuvenite.

Banii trebuie recuperaţi

Curtea de Conturi a dispus recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului local în sumă totală de 36.885 lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit în valoare de 34.610 lei și majorări de întârziere în sumă de 2.275 lei, care vor fi actualizate până la stingerea integrală a debitului”, precum şi „recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în sumă totală de 12.044 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate, precum și diferențe de preț necuvenite aferente obiectivului de investiții “Extindere Grup Sanitar la Şcoala Gimnazială sat Bădeşti, comuna Pietroşani, judeţul Argeş” în valoare de 10.037 lei şi majorări de întârziere în valoare de 2007 lei, care vor fi actualizate până la stingerea integrală a debitului”.

 

De asemenea, „ordonatorul de credite al U.A.T.C. Pietroșani va lua toate măsurile prevăzute de lege care să asigure recuperarea integrală a prejudiciului stabilit, în timpul misiunii de audit, în sumă totală 140.105 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri locale, comuna Pietroşani, judeţul Argeş” în valoare de107.773 lei și majorări de întârziere aferente de 32.332 lei care vor fi actualizate până la data recuperării integrale a debitului; – extinderea verificărilor asupra realității și legalității lucrărilor de investiții, în valoare de 5.237.804 lei, neincluse în eșantionul de operațiuni auditat, care au fost decontate”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email