Direcţia de Asistenţă Socială primeşte cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Începând cu data 24.08.2020, Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educatţonal, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gi,nnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul şcolar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an şcolar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şcolare necesare frecventării şcolii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
Destinatar final at acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:
-să aibă domiciliul/rezedinţa pe raza municipiului Curtea de Argeş;
-venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei;
-să facă dovada înscrierii copilului la gradiniţă sau şcoală.
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de cătree reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020- 04.09. 2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, din str. 1 Decembrie 1918, nr.2 B, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:
-acte de identitate ale membrilor familiei /repezentantului legal ( în original şi copie);
-documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original şi copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei; dispozitia conducătorului Directţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii);
-dovada înscrierii la grădiniţă/şcoală;
-certificat de căsătorie părinţi în original şi copie (după caz);
-certificat de deces părinte (unde este cazul) în original şi copie;
-acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz);
-hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor
şi, după caz,
-hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/copiilor în cazul părinţilor divorţaţi sau desparţiţi în fapt
-alte acte doveditoare privind componenţa familiei (după caz).
Cererea poate fi transmisa şi electronic la următoarea adresa de e-mail a instituţiei: spascurteadearges@yahoo.com poate fi descărcată de pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială
Curtea de Argeş,www.spascurteadearges@yahoo.com.
Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile şi completările ulterioare precum şi pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, ce se regăsesc în evidenţele Direcţei de Asistenţă Socială Curtea de Argel, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligaţia să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la gradiniţă/şcoală pentru anul 2020/2021.
Prima evaluare a cererilor depuse, însoţite de actele doveditoare se va realiza în perioada 07.09.2020-14.09.2020, urmând ca Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş să înainteze lista destinatarilor finali către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş până la data de 15.09.2020.
Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş are obligaţia de a actualiza lunar lista destinatarilor finali şi de a o înainta Instituţiei Prefectului Judetului Argeş, ca atare, sunt acceptate şi solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Menţionăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an şcoşar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localităţii de domiciliu a fiecărui titular de tichet.
De asemenea, informaţii suplimentare se pot solicita şi telefonic la numărul 0248-708923.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email