Cum va funcţiona sistemul de alimentare cu apă şi canalizare la Curtea de Argeş

S-a decis. Serviciul de apa şi canalizare va reprezenta obiectul unui contract de delegare de gestiune la Curtea de Argeş. Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, Regulament ce reprezintă caietul de sarcini al licitaţiei pentru viitoarea delegare de gestiune, este supus aprobării Consiliului Local şi dezbaterii publice.

Administraţia locală de la Curtea de Argeş crede că problema maidanezilor este cea mai mare pe care o are municipiul. Cetăţenii sunt de părere că, alături de câini, şi apa este o la fel de mare problemă, asta din cauza avariilor dese şi a calităţii despre care unii spun că ar fi îndoielnică. Directorul Aquaterm, Ion Bolovan, spune însă ca avariile se produc din cauza vechimii reţelei, iar calitatea este cea care trebuie să fie, adică cea acceptată de lege.

Acum, serviciul de apă canal va fi scos la licitaţie pentru concesiune, şi oricine poate să-l ia, inclusiv Aquaterm. Dacă până acum nu a existat un astfel de Regulament, nu a fost făcut public sau nu a fost respectat, de acum încolo cine vrea să ne ia banii şi să ne dea apă trebuie să respecte reguli clare.

Primele condiţii

Regulamentul citat începe foarte bine – „Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare au drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor şi trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanţă aprobate de autoritatea administraţiei publice locale”. Mai departe, se spune că „Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare”, ori asta este una dintre doleanţele argeşenilor. Mulţi spun că robinetele le umplu uneori chiuvetele cu un lichid maroniu, greu de privit, darămite de înghiţit.

Despre canalizare

Despre sistemul de canalizare Regulamentul spune că „trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor”. În plus,  „nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei”. Pentru Curtea de Argeş asta este un fel de poveste science fiction, dar pe viitor,  „preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare”.

„Sisteme de planificare multianuală a investiţiilor”

În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă”, iar „Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor”, conform Regulamentului.

Ce este o avarie

„Întreruperea alimentării cu apă şi a evacuării apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forţă majoră”, iar avariile sunt definite astfel – a)întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioadă mai mare de 6 ore; b)întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale către operatorii economici pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte; c)defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durată mai mare de 72 de ore; d)defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere sau transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore; e)defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport al apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră.

Cum se face „analiza avariilor”

Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale, prevede Regulamentul, iar analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

Ce condiţii trebuie să respecte conductele

Conductele ce transportă apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: a)să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă; b)să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat; c)să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă; d)să păstreze calitatea apei transportate.

Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie, iar lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.

La Curtea de Argeş pierderile sunt acum de 20%, procent pe care l-a admis şi directorul Bolovan.

 

Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email