CONVOCARE

În baza legii 1/2005 și a Actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ARGCOMS SCM, administratirul unic, președinte jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr.7 pentru data de 07.04.2022, ora 8.00, având următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului privind activitatea economică pe anul 2021, în baza contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2021;

2.Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 (bilanțul contabil-F10, contul de profit și pierdere – F20, date informative – F30, situația activelor imobilizate – F40);

3.Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;

4.Raportul reprezentului membrilor cooperatori pentru anul 2021;

5.Aprobarea Programului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate economică și socială pentru exercițiul financiar 2022 precum și strategia de viitor pentru o perioadă de 3-5 ani;

6.Aprobarea Hotărârii de salarizare a personalului pentru anul 2022 și a renumeratiei administratorului și clauzele generale privind raporturile de muncă, de stabilire a repaosului săptămânal care să fie acordat și în timpul săptămânii pentru a nu prejudicia desfășurarea normală a activității de turism meșteșugăresc și „Fabrica lui Moș Crăciun”. Aprobarea organigramei;

7.Stabilirea facilitaților acordate de legea 165/10.07.2018 privind biletele de valoare în limita posibilităților financiare ale firmei precum și alte ajutoare prevăzute de Legea 1/2005, Statutul ARGCOMS SCM și alte acte normative în domeniu, coroborate cu Codul Fiscal, biletele de transport;

8.Aprobarea unei indemnizații de conducere fixe pentru administrator, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator conform art. 45 alin. 7 din Legea 1/2005. Stabilirea unei indemnizații fixe pentru comisia de cenzori, conform art. 47 alin. 8 din Legea 1/2005;

9.Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022, cu fonduri europene pentru 2 programe:

-continuitatea implementării Programului ELECTRIC UP- proiectare sistem fotovoltaic, execuție și punere în funcțiune a echipamentelor aferente sistemului fotovoltaic cu o putere de 27 KWp, în mun. Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr.7,

-implementarea proiectului IMM Invest măsura 4.4.1. pentru dotarea cu utilaje a secției ceramice și cofinanțarea proiectului de către ARGCOMS S.C.M. în proporția cerută de proiect, conform anexei.

10.Aprobarea planului de reparații, modernizări și investiții pentru anul 2022, conform anexă.

11.Aprobarea sau validarea contractelor de închiriere, concesiune, asociere în participaţiune încheiate de la ultima adunare generală până în prezent;

12.Aprobarea vânzării unor mijloace fixe, obiecte de inventar și active corporale;aprobarea dezafectării și desființării unor mijloace fixe deteriorate de natura clădirilor și instalațiilor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic și a căror durată normată de funcționare a expirat;

13.Aprobarea constituirii de provizioane în funcție de necesitate;

14.Aprobarea indicatorilor de performanța pentru administrator pentru anul 2021 la nivelul realizatului din 2021;

15.Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2021 și pe întregul mandat;

16.Aprobarea listei cu indicatorii de performanță pentru administator pe anul 2022;

17.Aprobarea situației părților sociale ale membrilor cooperatori și a capitalului social al ARGCOMS SCM la 31.12.2021;

18.Încetarea de drept a calității de membru cooperator, conform art.68 lit.a și din statutul ARGCOMS SCM;

19.Aprobarea cooptării unor membrii cooperatori;

20.Diverse;

21.Aprobarea proiectului Hotărârii Adunării Generale Ordinare;

În cazul când la data ora convenite nu se îndeplinește qvorumul de ședință cerut de Legea 1/2005, Adunarea Generală Ordinară se va convoca în data de 08.04.2022, ora 8.00, conform art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menționat.

Administrator unic,

Președinte,

jr.Sandu Nichita

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email