CONVOCARE

În baza legii 1/2005 și a Actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ARGCOMS SCM, administratorul unic, președinte jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 7 pentru data de 03.04.2022, ora 9.00, având urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului privind activitatea economică pe anul 2022, în baza contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2022;
 2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 (bilanțul contabil-F10, contul de profit și pierdere – F20, date informative – F30, situația activelor imobilizate – F40);
 3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
 4. Raportul reprezentului membrilor cooperatori pentru anul 2022;
 5. Aprobarea Programului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate economică și socială pentru exercitiul financiar 2023 precum și strategia de viitor pentru o perioada de 3-5 ani;
 6. Aprobarea Hotărârii de salarizare a personalului pentru anul 2023 și a renumerației administratorului și clauzele generale privind raporturile de muncă, de stabilire a repaosului săptămânal care să fie acordat și în timpul săptămânii pentru a nu prejudicia desfășurarea normală a activității de turism meșteșugăresc și „Fabrica lui Moș Crăciun”;
 7. Aprobarea organigramei a S.C.M. ARGCOMS și a S.C. FABRICA LUI MOȘ CRĂCIUN S.R.L.;
 8. Stabilirea facilitaților acordate de legea 165/10.07.2018 privind biletele de valoare în limita posibilităților financiare ale firmei precum și alte ajutoare prevăzute de Legea 1/2005, Statutul ARGCOMS SCM și alte acte normative în domeniu, coroborate cu Codul Fiscal, biletele de transport;
 9. Aprobarea unei indemnizații de conducere fixe pentru administrator, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator conform art. 45 alin. 7 din Legea 1/2005. Stabilirea unei indemnizații fixe pentru comisia de cenzori, conform art. 47 alin. 8 din Legea 1/2005;
 10. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2023, cu fonduri europene pentru 2 programe:
 • continuitatea implementării Programului ELECTRIC UP- proiectare sistem fotovoltaic, execuție și punere în funcțiune a echipamentelor aferente sistemului fotovoltaic cu o putere de 27 KWp, în mun. Curtea de Argeș str. Victoriei, nr. 7 și suplimentarea acestuia cu încă 4 KWp pe cheltuiala exclusivă a ARGCOMS S.C.M.,
 • implementarea proiectului IMM Invest măsura 4.4.1.bis pentru dotarea cu utilaje a secției ceramice și cofinanțarea proiectului de către ARGCOMS S.C.M. în proporția cerută de proiect, conform anexei.
 1. Aprobarea planului de reparații, modernizări și investiții pentru anul 2022, conform anexă.
 2. Aprobarea constituirii de provizioane în funcție de necesitate;
 3. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administrator pentru anul 2022 la nivelul realizatului din 2022;
 4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2022;
 5. Aprobarea listei cu indicatorii de performanță pentru administator pe anul 2023;
 6. Încetarea de drept a calității de membru cooperator, conform art.68 lit.a și d din statutul ARGCOMS SCM;
 7. Aprobarea cooptării unor membrii cooperatori;
 8. Diverse;
 9. Aprobarea proiectului Hotărârii Adunării Generale Ordinare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi publicată în ziarul Interes Argeșean.

În cazul când la data ora convenite nu se îndeplinește qvorumul de ședință cerut de Legea 1/2005, Adunarea Generală Ordinară se va convoca în data de 04.04.2023, ora 9.00, conform art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menționat.

Administrator unic,

Președinte,

jr.Sandu Nichita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email