Consilier local şi om de afaceri, Gheorghe Boncea e dator sute de milioane la Primărie

 

Curtea de Conturi a făcut în lunile mai şi iunie ale anului trecut verificări la Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Curtea de Argeş. Conform raportului dat publicităţii zilele trecute, a fost vorba despreauditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2013, precum şi despre auditul performanței cu tema „Eficienţa şi eficacitatea concesionării şi închirierii bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al UAT-urilor pe perioada 2010 – 2013”. Iată care sunt cele mai importante nereguli evidenţiate de raportul menţionat.

28 de firme cu datorii la bugetul local au fost radiate

Din analiza creanțelor raportate prin situațiile financiare întocmite de U.A.T.M. Curtea de Argeș pentru activitatea anului 2013, în sumă totală de 10.847.636 lei, a rezultat că datele respective nu exprimă realitatea întrucât în evidența contabilă și respectiv în evidența fiscală figurează un număr de 28 contribuabili persoane juridice cu obligații de plată restante la bugetul local, în sumă de 555.116 lei, care au fost radiați din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului din România și nu mai pot fi urmăriți pentru încasarea debitelor respective.

Abaterea constatată s-a datorat faptului că obligațiile față de bugetul local, aflate în sarcina contribuabililor radiați, în sumă de 555.116 lei, nu au fost scăzute din evidența contabilă și din evidența fiscală a entității, la data radierii din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului din România.

Probleme cu autorizaţiile de construire

Ca şi raportul de anul trecut, şi cel de anul acesta reliefează nereguli la Direcţia Arhitect Şef. Urmare verificării modului de închidere a autorizațiilor de construire al căror termen de valabilitate a expirat pană la data de 31.12.2013 s-a constatat faptul că personalul de specialitate din cadrul structurii cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din aparatul propriu nu a regularizat taxele datorate în funcție de valoarea finală a construcțiilor realizate în cazul unui număr de 13 persoane fizice”, se arată în documentul citat

De asemenea, personalul din cadrul Direcţiei Arhitect Şef nu a întocmit procesele-verbale de recepție, în care să se consemneze stadiul lucrărilor și suprafața construită desfășurată la data expirării autorizațiilor de construire documente care trebuiau transmise către compartimentele de specialitate în vederea stabilirii, evidențierii si urmăririi la încasare a impozitului pe clădiri.

Probleme cu lucrările realizate de Aquaterm

Curtea de Conturi a mai constatat că nu au fost dispuse măsuri de stabilire, evidențiere şi urmărire la încasare a penalităților de întârziere cuvenite bugetului local pentru nerespectarea termenului de predare a lucrărilor executate de către SC Aquaterm AG 98 SA Curtea de Argeș stabilit prin contractele de lucrări încheiate.

În plus, precizează raportul,  s-a plătit nelegal suma de 4.192 lei reprezentând contravaloarea diferențelor de preț necuvenite incluse în situațiile de lucrări acceptate la plată și decontate pentru realizarea obiectivelor de investiții „Rețea de apă strada Daniel Sterescu” și “Rețea de apă strada 1 Mai”.

Concesiunile, făcute fără studii de oportunitate

De curând, Consiliul Local a aprobat Statutul Municipiului, şi asta pentru că cel vechi nu era conform legii. Astfel, raportul arată că prin Statut nu au fost stabilite criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică a U.A.T.M. Curtea de Arges şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, sau criteriile pe baza cărora consiliile locale hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a U.A.T.M. Curtea de Argeş, în condiţiile legii.

De asemenea la Statut nu a fost anexat inventarul bunurilor aparținând domeniului public sau privat al U.A.T.M. Curtea de Argeș, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeş. Concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al U.A.T.M. Curtea de Argeș s-a făcut fără întocmirea și aprobarea unor studii de oportunitate”.

Închirieri fără licitaţie şi fără aprobarea Consiliului Local

Nu există, în toate cazurile, o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș de aprobare a închirierilor de bunuri aparținând domeniului public sau privat al entității, iar închirierea acestor bunuri nu s-a realizat, în toate cazurile, prin licitaţie publică. Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș nu a urmărit modul de realizare a obiectivelor stabilite prin hotărârile de aprobare a concesionării bunurilor aparținând domeniului public sau privat, respectiv realizarea de către concesionari a unor lucrări de modernizare și/sau a unor construcții speciale, fapt ce a condus la nerealizarea acestora. Nivelul minimal al prețurilor și tarifelor, stabilit anual de Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș pentru concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public sau privat al localității, nu a fost fundamentat în funcție de nivelul prețurilor și tarifelor utilizate pe piața imobiliară din municipiul Curtea de Argeș, prețuri și tarife formate ca urmare a cererii și ofertei. Consiliul Local al Muncipiului Curtea de Argeș a diminuat prețurile adjudecate, după încheierea contractelor de închiriere cu câștigătorii licitațiilor publice, denaturând rezultatele stabilite prin concurență, în sensul că, toți ceilalți participanți la licitație, care au licitat prețuri mai mari decât cele ajustate ulterior, au fost defavorizați. În anul 2013, în două cazuri, pentru închirierea unor bunuri de aceeași natură, administrate direct, s-au practicat prețuri diferite.

Internaţional Lazăr Company nu şi-a plătit redevenţa

Curtea a mai constatat că nu s-au înregistrat în patrimoniul public al U.A.T.M. Curtea de Argeş lucrările de investiţii în sumă totală de 944.605,86 lei realizate de concesionarul SC Internaţional Lazăr Company SRL Bascov şi predate concedentului odată cu bunurile de retur la încetarea contractului de concesiune. În plus, nu au fost stabilite şi încasate veniturile cuvenite bugetului local provenind din dobânzile penalizatoare aferente plăţii cu întarziere a redevenţei de către firma din Bascov.

În timpul auditului, structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul auditat au luat măsuri de recalculare a dobânzilor penalizatoare, datorate de concesionarul menţionat pentru plata cu întârziere a redevenţei, rezultând venituri suplimentare cuvenite bugetului local al municipiului Curtea de Argeş, în sumă de 7.388 lei

 

Şi consilierul local Gheorghe Boncea e dator la buget, pentru că nu a plătit redevenţa datorată de firma sa, SC Isdum Impex SRL. În timpul auditului, structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul auditat au luat măsuri de stabilire a redevenţei datorate în perioada 2010 – 2013 de SC Isdum Impex SRL pentru suprafaţa de 222,84 m.p. concesionată, rezultând venituri suplimentare cuvenite bugetului local al municipiului Curtea de Argeş în sumă de 15.924 lei 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email