Ce documente trebuie să depuneţi pentru obţinerea subvenţiei la încălzire

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure pentru  obţinerea subvenţiei la gaze  naturale/energie electrică/combustibili solizi şi/sau petrolieri sunt următoarele:

-Cerere și declarație pe propria răspundere ( Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare) care se ridică de către solicitant de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, cu sediul în Str.1 Decembrie 1918, Nr.2B;

-Copii acte de identitate (B.I/C.I. pentru toţi membrii majori ai familiei, certificat naştere pentru copiii minori), din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul pentru încălziea locuinţei;

-Copii acte de stare civilă: certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces;

-Copie hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia  copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

-Copie după contractul de vânzare-cumpîrare, contractul de închiriere, contract de comodat, contract de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul la care se solicită ajutorul ;

-Factură de gaze recentă pentru persoana care solicită subvenţia la încălzirea cu gaze naturale;

-Factură de energie electrică recentă pentru persoana care solicită subvenţia la încălzirea cu energie electrică;

-Adeverinţă de venit: adeverinţă cu  salariul net realizat de către solicitant în  luna anterioară depunerii cererii, iar pe documentul respectiv să se precizeze dacă persoana în cauză primeşte sau nu tichete de masă, precizându-se contravaloarea acestora.

-Cupoane: pensie (orice tip de pensie- pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaş, indemnzaţie de handicap gradul grav, accentuat, mediu, uşor etc.), cupon indemnizaţie de creştere şi îngrijire copil, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;

-Adeverinţă de elev / student;

-Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-Adeverinţă de la Asociaţia de locatari din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  efectiv  la adresa  respectivă.

 Categoriile de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie sunt următoarele:

Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 Alocaţia de stat pentru copii;

– Bugetul personal complementar ;
– Ajutoarele de stat;
– Bursele școlare;

– Stimulentul educațional acordat sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

– Sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”;

– Sumele acordate în baza Programului național de protecţie socială „Bursa profesională” (subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional);

– Veniturile obținute din activitaţile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

ATENȚIE:

În cazul deținerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare pentru evidențierea vechimii.

La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul de cerere.

În cazul în care o persoană solicită subvenție pentru energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu,  pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Fac excepție beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocații pentru susținerea familiei pentru care au fost efectuate deja anchete sociale.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (art.25 din Legea 226/16.09.2021);

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art.7, alin.2 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil, beneficiază lunar, inclusiv pe perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de :

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și /sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului,  și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email