ANUNȚ LICITAȚIE PRIMĂRIA CURTEA DE ARGEȘ

  1. Informații generale privind autoritatea contractuala:

Municipiul  Curtea  de  Argeș,  cu  sediul  in  b-dul  Basarabilor,  nr. 99,  telefon 0248721033, fax: 0248721107, e-mail: primariacurteadearges@yahoo.com, cod fiscal 4121927.

 

2.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Două spații comerciale din metal şi PVC, având 6,15 mp fiecare, situate în Curtea de Argeş, pe Bulevardul Basarabilor, judeţul Argeş, pe terenurile cu numerele cadastrale: 86885 înscris în C.F. 86885, respectiv  88540 înscris în C.F. 88540, aparţinând domeniului privat a Municipiului Curtea de Argeş, cu destinaţia de vânzare presă şi carte.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 50, 51 din  data de 31.03.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

2.1. Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Curtea de Argeş.

2.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Comercial si ADPP, municipiul Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr. 99, camera 16, judeţul Argeş.

2.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Curtea de Argeş sau în contul RO49TREZ0485006XXX000080, deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, cod fiscal 4121927.

2.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:   04.11.2022, ora 12.00.

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2022, ora 10.00.

3.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Curtea de Arges, Bulevardul Basarabilor, nr. 99, judeţul Argeş.

3.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.11.2022, ora 11.00, la sediul Municipiului Curtea de Argeş.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilir aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Argeş, strada I.C.Bratianu, nr. 7, Piteşti, judeţul Argeş, tel. 0248/224019, fax: 0248/212410, email: tr-arges@just.ro.

6. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  19.10.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email