ANUNŢ IMPORTANT DE LA PRIMĂRIE!

PLAN DE MASURI MULTIANUAL DE GESTIONARE A DESEURILOR privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie, institutiile si agentii economici in Municipiul Curtea de Arges

I. CADRUL LEGAL:

                Planul de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile generate pe raza Municipiului Curtea de Arges, este elaborat in conformitate cu prevederile:

  Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii nr.101/2006, a serviciului public de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Legii nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

 O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu;

  Planului National de Gestionare a Deseurilor;

  Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor.

II. SCOPUL ELABORARII PLANULUI il reprezinta:

1.         refacerea si protectia mediului, cresterea calitatii vietii locuitorilor Municipiului Curtea de Arges;

2.         cresterea gradului de informare si de constientizare a populatiei, precum si educarea cetatenilor cu privire la managementul deseurilor municipale in general si la colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, in special;

3.         cresterea ratei de reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii separate a deseurilor.

4.          indeplinirea, prin devierea de la depozitare a deseurilor reciclabile, pe de o parte, a obligatiilor pe care Municipiul Municipiului Curtea de Arges; le are de indeplinit conform O.U.G. Nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu si atingerea tintelor de reciclare impuse Romaniei, in calitate de membru al U.E., pe de alta parte.

III. OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMANIA REFERITOR LA DESEURILE RECICLABILE:

Prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, tara noastra si-a asumat indeplinirea urmatoarelor obiective:

– Sa atinga, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generate, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla, provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similar deseurilor care provin din gospodarii;

– Sa indeplineasca obligatiile anuale privind nivelul de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deseuri pentru a inlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele carora sunt emise autorizatiile de constructie/desfiintare, dupa cum urmeaza:

 

a) minimum 55% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2019;

b) minimum 70% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii în anul 2020;

 

 Sa colecteze separat biodeseurile in vederea compostarii si/sau fermentarii acestora;

– Sa reduca cantitatea de deseuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deseuri depozitata;

 

IV. OBLIGATII :

1.Obligatiile legale ale autoritatilor administratiei publice locale, respectiv asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, in domeniul gestionarii deseurilor:

 

Ø  Conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor:

 

Art. 17, alin.(1): Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:

a) sa asigure colectarea separata pentru cel putin deșeurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate;

b) sa atinga, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;

c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor                     nr.101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului desalubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât săatingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b) şi penalităţi pentru nerealizarea lor;

e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic “plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, curespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe celpuţin unul dintre următoarele elemente:

(i)volum

(ii)frecvenţă de colectare

(iii)greutate;        

(iv)saci de colectare personalizaţi

f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri

g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea              nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte

h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare

g) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

 

2.Obligatiile legale ale autoritatilor administratiei publice locale

Ø  Conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor:

Art. 59, alin.(1), A: Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii

a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;

b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PJGD;

c) elaborează strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;

d) hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;

e) asigură si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;

f) asigura spatiile necesare pentru colectarea separată a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deseu si dezvoltă în mod corespunzător centrele infiintate potrivit prevederilor OUG nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila;

g) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. f);

h) actionează pentru refacerea si protectia mediului;

 

Art. 31 :

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi:

a)să colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora

b)să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;

c)să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;

d)să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

 

Ø  Conform O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu:

 

Art.9 alin.(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

 

p)o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Conform Anexei nr.6 din O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu, autoritatile administratiei publice locale au obligatia indeplinirii obiectivelor anuale pentru reducerea cantitatilor de deseuri municipale, dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

 

Total

din care:

 

Reciclare

Alte forme de valorificare

 

2018

35%

minimum 30 %

5%

 

2019

42%

minimum 35 %

7%

 

2020

60%

minimum 50 %

10%

 

 Obligatiile beneficiarilor (populatie/institutii/agenti economici)

Conform Legii nr.101/2006, membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, urmatoarele obligatii:

 – sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 – sa achite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare

 să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară.

Obligatiile operatorului de salubritate

Conform Legii nr.101/2006, obligatiile operatorului S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. cu privire la prestarea serviciului de salubrizare sunt stabilite in Contractul de delegare nr. 244/2016 incheiat intre A.D.I. SERVSAL ARGES si S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. , dintre acestea amintim:

– sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu respectarea Regulamentului serviciului (Anexa nr 1 la contract) si Caietului de sarcini ale serviciului (Anexa 2 la contract), a prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

– sa presteze serviciul de salubrizare pentru toti utilizatorii cu asigurarea colectarii intregii cantitati de deseuri generate care intra in obiectul contractului de delegare si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat recipientelor de colectare de pe domeniul public;

– sa colecteze doar deseurile generate in Municipiul Curtea de Arges;

– sa respecte Indicatorii de performanta prevazuti in Anexa 8 la Contractul de delegare nr. 244/2016

– sa sorteze deseurile municipale colectate in amestec si depuse la CMID Curtea de Arges si sa vanda deseurile reciclabile rezultate doar agentilor economici autorizati;

– sa inregistreze reclamatiile si sesizarile care ii sunt adresate, intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare care se impun;

– sa tina gestiunea evidentei deseurilor si sa raporteze periodic catre ADI SERVSAL ARGES si oricaror altor autoritati competente;

– sa organizeze periodic campanii de informare si constientizare a publicului privind colectarea separate a deseurilor si sa sprijine U.AT. –ul in campaniile proprii;

– operatorii au obligatia de a pune la dispoziţia detinatorilor de deseuri containerele/recipientele, precum si, dupa caz, sacii necesari realizării activitatii de precolectare separata a deseurilor;

– operatorul se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului;

– operatorul de salubritate are obligatia de a colecta sacii cu deseurile reciclabile, conform graficului de colectare, de la fiecare gospodarie, pusi la dispozitie de catre A.D.I. Servsal Arges.

 

V. SITUATIA ACTUALA PRIVIND COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE SI RECICLABILE IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

 

In anul 2009, s-a infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges (A.D.I. Servsal Arges) care are ca membri, toate unitatile administrativ-teritoriale din judetul Arges, inclusiv Municipiul Curtea de Arges si care, are drept scop, gestionarea deseurilor municipale generate pe raza teritoriala a judetului, prin implementarea proiectului “Managementul integrat al deseurilor solide in Judetul Arges”.

In virtutea scopului pentru care a fost infiintata, A.D.I. Servsal Arges, a delegat, in numele si pe seama membrilor sai, serviciile de colectare-transport si depozitare a deseurilor municipale generate pe raza judetului Arges.

In prezent, activitatea de colectare-transport a deseurilor municipale generate pe raza Municipiului Curtea de Arges, este asigurata de operatorul S.C. Financiar Urban S.R.L.

Pentru a se incuraja si monitoriza cat mai eficient activitatea de selectare la sursa si de colectare separata a deseurilor municipale, Contractul de delegare a serviciului incheiat de A.D.I. Servsal Arges cu    S.C. Financiar Urban S.R.L., cuprinde si clauze referitoare la:

 obligativitatea selectarii deseurilor reciclabile: hartie-carton, plastic, metal si sticla;

– obligativitatea instituirii si respectarii unui grafic de colectare separat pentru deseurile reciclate  la sursa;

– obligativitatea operatorului de a raporta cantitatile de deseuri municipale colectate, pe fractii, cu asigurarea trasabilitatii;

– existenta unor campanii de educare si constientizare publica, cu privire la modalitatea selectarii deseurilor, a importantei acesteia si a obligatiilor pe care le au utilizatorii serviciului de salubrizare, in legatura cu gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor reciclabile;

– existenta unui plan tarifar, care face posibila implementarea principiului “plateste cat arunci” si care, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 si ale O.U.G. 196/2005, cuprind si contributia pentru economia circulara;

– existenta obligativitatii indeplinirii, de catre operatori, a unor indicatori de performanta, in conformitate cu modificarile aduse de O.U.G. nr. 74/2018.

De asemenea, prin implementarea proiectului “Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges”, pe raza Municipiului Curtea de Arges, langa punctele pentru colectarea deseurilor menajere (spatii existente, amenajate) s-au amplasat si containere pentru colectarea deseurilor reciclabile (hartie-carton, plastic, metal, sticla), de la populatia care locuieste la bloc.

                In vederea incurajarii selectarii la sursa a deseurilor si a diminuarii cantitatii de deseuri municipale depozitate, la nivelul Municipiului Curtea de Arges s-a optat pentru sistemul de colectare a deseurilor municipale “din poarta in poarta”, pentru populatia care locuieste la case.

In acest sens, s-au distribuit pubele pentru deseurile menajere, fiecarei gospodarii in parte, alaturi de sacul pentru depozitarea deseurilor reciclabile.

Modalitati de colectare a deseurilor:

·        Deseuri menajere

                Colectarea deseurilor menajere se face conform Legii nr.101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin doua modalitati:

Colectarea de la punctele pentru depozitarea deseurilor menajere, in zonele de blocuri:in fiecare spatiu (punct) sunt amplasate pubele din plastic, pentru deseurile reziduale, in functie de numarul locatarilor din asociatia de proprietari/locatari, colectarea deseurilor menajere facandu-se zilnic (de luni pana vineri), in perimetrul asociatiilor de proprietari/locatari.

Colectarea din poarta in poarta: se face cu ajutorul pubelelor din plastic primite de fiecare gospodarie, o data pe saptamana, conform graficului de ridicare a deseurilor anexat.

·        Deseuri reciclabile

                Avand in vedere ca, majoritatea deseurilor reciclabile sunt reprezentate de deseurile de ambalaje, urmare a modificarilor legislative aduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 31/2019, prin hotararea A.G.A. A.D.I. Servsal Arges nr. 2/28.02.2019, U.A.T.-urile membre au imputernicit Asociatia, prin Aparatul tehnic al A.D.I. Servsal Arges, in scopul incheierii, de contracte/parteneriate cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OTR), pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, care se regasesc in deseurile municipale. Aceste parteneriate/contracte vor duce la o mai buna evidenta a cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate selective si a trasabilitatii acestora si, in final, vor contribui la indeplinirea tintelor de reciclare la nivelul Municipiului Curtea de Arges, la nivel judetean si national.

1.       Colectarea deseurilor reciclabile de la punctele aferente asociatiilor de proprietari/locatari.

Punctele pentru colectarea deseurilor reciclabile de la asociatiile de proprietari/locatari, respectiv containerele pentru deseurile reciclabile sunt situate langa punctele pentru colectarea deseurilor menajere.

Punctele pentru colectarea deseurilor reciclabile de la asociatii sunt inscriptionate.

 

2.       Colectarea deseurilor reciclabile din poarta in poarta (individual).

Colectarea deseurilor reciclabile se efectueaza printr-un grafic de colectare selectiva stabilit de S.C. Financiar Urban S.R.L., astfel:

– Zilnic, de luni pana vineri, de la asociatiile de proprietari/locatari;

– In prima si a treia vineri a fiecarei luni calendaristice, de la gospodarii, sau conform graficului de colectare.

 

·      Deseuri biodegradabile

                 In baza art. 31, alin.(1) din Legea nr. 211/2011, autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea colectarii separate a biodeseurilor, in vederea compostarii si fermentarii acestora si incurajarea compostarii individuale in gospodarii.

Deseurile biodegradabile care provin din parcuri, spatiile verzi si aliniamente stradale sunt colectate de personalul de la Serviciul Public de Gospodarie Comunala Curtea de Arges in vederea compostarii, rezultatul fiind utilizat in incinta unitatii (atat in sera cat si la plantatiile din aer liber) ca si ingrasamant natural.

In gospodariile individuale, in cazul in care acestea detin unitati individuale de compost, deseurile biodegradabile se colecteaza in aceste recipiente, rezultatul fiind utilizat in propria gospodarie ca si ingrasamant natural.

 

·      Deseuri voluminoase

 

Deseurile voluminoase se colecteaza in centrul infiintat pentru a veni in sprijinul populatiei care doreste sa se debaraseze de mobila, saltele si alte obiecte voluminoase, centrul fiind situat pe strada Ramnicu Valcea – Cladire Obor, la intrarea in Targul saptamanal. Colectarea deseurilor voluminoase se face conform programului afisat la acest centru.

 

·      D.E.E.E.-rile

 

Municipiul Curtea de Arges detine un contract de parteneriat cu S.C. Niconex 2000 Service S.R.L., avand ca obiect colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (D.E.E.E.) de la populatie si agenti economici. DEEE-urile pot fi predate de populatie direct la centrul din strada Victoriei, nr.104F sau la solicitare D.E.E.E.-urile voluminoase sunt ridicate, de personalul de la S.C. Niconex 2000 Service S.R.L., direct de la domiciliu.

Trimestrial, se organizeaza campanii pentru colectarea D.E.E.E.-urilor de pe raza municipiului.

De asemenea, A.D.I. Servsal Arges in parteneriat cu O.T.R-uri de profil, au distribuit recipiente destinate D.E.E.E.-urilor mici si recipiente pentru baterii, atat in institutile de invatamant, cat si in institutiile publice.

 

Devierea deseurilor de la depozitare

     Devierea deseurilor de la depozitare se realizeaza prin:

– reciclare (colectare separata la sursa de catre populatie, sortare si balotare la CMID Curtea de Arges, valorificare prin unitati specializate);

– compostare (colectare separata a deseurilor biodegradabile de catre operatorul de salubritate, S.P.G.C. Curtea de Arges si compostare individuala in gospodarii de catre populatie prin unitati individuale de compost);

– valorificare energetica (sortare si balotare la Depozitul Ecologic Albota a deseurilor care nu pot fi valorificate material, valorificare energetica prin unitati specializate);

valorificare prin concasare (deseurile din constructii)

VI. OBIECTIVE CANTITATIVE DE REDUCERE A CANTITATII GENERATE SI DE SELECTARE LA SURSA/RECICLARE A DESEURILOR :

 

Ø  Obiectivul Planului

Stabilirea si implementarea unui sistem de reguli si masuri in vederea asigurarii colectarii selective a urmatoarelor tipuri de deseuri: hartie – carton, metal, plastic, sticla pentru buna desfasurare a colectarii deseurilor din Municipiul Curtea de Arges.

Obiective:

1.       Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent de 80% din numarul total al populatiei de pe raza municipiului Curtea de Arges.

Termen 30.08.2019               

2.       Cresterea gradului de colectare a deseurilor reciclabile provenite din gospodarii de la 15% in anul 2015 la 42% in 2019 in municipiul Curtea de Arges.

Termen 31.12.2019               

3.       Devierea cantitatii de compost din gospodariile individuale si din deseurile stradale provenite de la spatii verzi, prin depozitare la sursa, de la 3% in 2015 la 50% in 2019, in municipiul Curtea de Arges.

                                                                  Termen 31.12.2019                

 

Ø  Actiuni intreprinse in vederea indeplinirii obiectivelor propuse

Obiectiv 1: Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent de 80% din numarul total al populatiei de pe raza municipiului Curtea de Arges.

Actiuni:

– realizarea si distribuirea fluturasilor cu privire la necesitatea colectarii selective a deseurilor;

– informarea Asociatiilor de proprietari/locatari privind la necesitatea colectarii selective a deseurilor;

– mediatizarea obligatiei de a colecta selectiv deseuri, prin presa locala;

– organizarea unor campanii de ecologizare in municipiul Curtea de Arges prin implicarea tinerilor si cetatenilor.

 

Obiectiv 2: Cresterea gradului de colectare a deseurilor reciclabile provenite din gospodarii de la 15% in anul 2015 la 42% in anul 2019.

Actiuni:

– implementarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Curtea de Arges, prin stimularea elevilor sau a unitatilor de invatamant;

– distribuirea sacilor pentru colectarea deseurilor reciclabile la gospodarii individuale din municipiul Curtea de Arges, de catre operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L.;

– monitorizarea graficului de colectare a deseurilor reciclabile stabilit pentru populatie.

 

Obiectiv 3: Devierea cantitatii de compost din gospodariile individuale si din deseurile stradale provenite de la spatii verzi, prin depozitare la sursa, de la 3% in 2015 la 50% in 2019,  in municipiul Curtea de Arges.

Actiuni:

  distribuirea de catre operatorul de salubritate a unitatilor de compost individuale, la gospodariile care nu detin aceste reciepiente;

– colectarea si depozitarea deseurilor provenite de la spatii verzi din municipiul Curtea de Arges de Serviciul Public de Gospodarie Comunala Curtea de Arges, in vederea realizarii compostului si utilizarii lui ca si ingrasamant natural in sera din incinta unitatii.

 

Ø  Masuri  implementate in vederea realizarii obiectivelor

 

1.       Compostarea deseurilor organice/biodegradabile

U.A.T. Curtea de Arges a solicitat operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L. distribuirea de unitati individuale de compost la gospodariile de pe raza municipiului Curtea de Arges, care nu detin aceste recipiente, in vederea selectarii in propria gospodarie si compostarii la domiciliu. Rezultatul poate fi folosit in propria gradina ca si ingrasamant natural.

2.       Distribuirea sacilor pentru deseurile reciclabile la fiecare gospodarie

 

Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L. a distribuit cate un sac pentru colectarea deseurilor reciclabile, la gospodariile din zonele de case de pe raza Municipiului Curtea de Arges.

 

3.       Implementarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Curtea de Arges, prin stimularea elevilor sau a unitatii de invatamant.

 

 Unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Curtea de Arges au fost informate ca au obligatia sa colecteze selectiv deseurile reciclabile si sa le predea operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L..

In vederea implementarii obiectivului propus, unitatile de invatamant vor avea obligatia de a organiza campanii de informare-constientizare a elevilor privind necesitatea colectarii selective a deseurilor provenite din gospodarie si depozitarea acestora separat in containerele special amplasate la punctelor de colectare a deseurilor.

Ø  Programul de raportare a rezultatelor.

                Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban SRL, in temeiul obligatiilor stipulate prin Legea nr.101/2006, Legea nr.51/2006, si a celor asumate prin Contractul de delegare, are obligatia sa raporteze catre A.D.I. Servsal Arges, si, la cerere, catre toate autoritatile competente in domeniu (U.A.T., A.N.R.S.C., A.N.M., etc), toate cantitatile de deseuri colectate, pe tipuri de deseuri, cu evidentierea trasabilitatii lor.

U.A.T. Curtea de Arges, are obligatia sa raporteze anual, pana la data de 25 ianuarie, catre Administratia Fondului pentru Mediu, cantitatile de deseuri municipale colectate pe raza sa teritoriala si in cazul neindeplinirii obiectivelor prevazute de Anexa nr. 6 din O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul       pentru Mediu, sa plateasca, contributia prevazuta si calculata conform prevederilor art.9, alin.1, lit.  p) din acelasi act normativ.                                                                                                                                                                                                                                                                 Conform Legii nr.132/2010, U.A.T. Curtea de Arges a desemnat un responsabil pentru implementarea colectarii selective a deseurilor generate in primarie, acesta avand obligatia de a tine evidenta intr-un Registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv in institutie, in vederea raportarii lunare a cantitatilor colectate, catre A.P.M. Arges si A.N.P.M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email