ANUNȚ AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – de pe 10 octombrie se depun cererile pentru încălzire

Începând cu 10 octombrie 2023, Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges  demareaza acțiunea de preluare a cererilor – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Categorii de beneficiari:

 Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei  și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr.4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

CUATUMUL AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE :

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECRICA-(Noiembrie 2023-Martie 2024)

Valoare de referinta (ajutor maxim lunar) 500 lei

 

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure(lei) Compensare procentuala

(%)

Ajutor maxim Supliment lunar pentru energie(lei)
    pana la    200 100% 500 30(70)
 200.1-    320 90% 450 30(70)
320.1-    440 80% 400 30(70)
440.1-    560 70% 350 30(70)
560.1-    680 60% 300 30(70)
680.1-    920 50% 250 30(70)
  920.1-    1040 40% 200 30(70)
  1040.1-   1160 30% 150 30(70)
    1160.1-   1280 20% 100 30(70)
    1280,1-    1386 10% 50 30(70)

   In cazul persoanei singure

    1280,1-    2053 10% 30(70) lei 30(70)

In situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia electrica, cuantumul suplimentului este de 70 lei/luna.

AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI-(Noiembrie 2023-Martie 2024)

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure(lei) Compensare procentuala

(%)

Ajutor maxim Supliment lunar pentru energie(lei)
        pana la    200 100% 320 20
 200.1-       320 90% 288 20
320.1-    440 80% 256 20
440.1-    560 70% 224 20
560.1-    680 60% 192 20
680.1-    920 50% 160 20
 920.1-    1040 40% 128 20
 1040.1-   1160 30% 96 20
   1160.1-   1280 20% 64 20
   1280,1-    1386 10% 32 20

 In cazul persoanei singure

   1280,1-    2053 10% 32 20 20

 

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE (Noiembrie 2023-Martie 2024)

Valoare de referinta (ajutor maxim lunar) 250 lei  
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure(lei) Compensare procentuala

(%)

Ajutor maxim Supliment lunar pentru energie(lei)
    pana la    200 100% 250 10
 200.1-       320 90% 225 10
320.1-    440 80% 200 10
440.1-    560 70% 175 10
560.1-    680 60% 150 10
680.1-    920 50% 125 10
 920.1-    1040 40% 100 10
  1040.1-   1160 30% 75 10
    1160.1-   1280 20% 50 10
    1280,1-    1386 10% 25 10

   In cazul persoanei singure

    1280,1-    2053 10% 25 10

Cererile si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi  a suplimentelor  se depun la sediul Directiei de asistenta Sociala Curtea de Arges, din strada 1 Decembrie 1918 ,nr 2 B.

Cererile – declarațieiile pe propria răspundere, însoţite de documentele justificative privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile detinute, se pot depune personal la sediul Direcției de Asistență Socială ,  sau se pot trimite pe e-mail la adresa: spascurteadearges@yahoo.com, scanate în format pdf.

      Formularul de cerere-declarație pe propria răspundere se poate descărca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială spascurteadearges@yahoo.com.  

Acte necesare:

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular tip;
 2. Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte:

fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);

 • fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii:

 • adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
 • cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţăJ.O.F.M.;
 • cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale; persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 1. În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

 1. Fotocopie după ultimile facturi de gaze naturale/energie electrica (pentru  persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică/persoanele care solicită suplimentul pentru energie).
 2.   Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și ai suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. 

Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

ANEXA 4

Anexa la normele metodologice                           

  LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 ______________________________________________________________________________

Bunuri imobile                                                             

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a  anexelor gospodăreşti                                                   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri |

|    | intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona   |

|    | rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu|

|    | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă|

|____|_________________________________________________________________________|

 _____________________________________________________________________________

Bunuri mobile*)                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  |

|    | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |

|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum |

|    | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără      |

|    | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    |

|____|_________________________________________________________________________|

|  4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor   |

|    | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  |

|    | „Delta Dunării”                                                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  5 | Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       |

|____|_________________________________________________________________________|

|  6 | Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul |

|    | acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               |

|____|_________________________________________________________________________|

| *) Aflate în stare de funcţionare.                                           |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

Depozite bancare                                                             |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    |

|____|_________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Terenuri/animale şi/sau păsări                                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie |

|    | anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv  |

|    | suma de 2.500 euro pentru familie                                       |

|____|_________________________________________________________________________|

     NOTĂ:

     Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

     Actele necesare se prezintă în original.

      Director executiv  Mariana Moise

 

 

     

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email