ANUNŢ AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CURTEA DE ARGEȘ PRIVIND ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE (VMI)

Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș anunță faptul că acordarea următoarelor  beneficii: venit minim garantat (VMG) și ajutor pentru susținerea familiei (ASF),  a încetat la data de 31.12.2023, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune (VMI) și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr.1154/20222.

Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF, trebuie să se înregistreze pentru asigurarea continuității în acordarea acestui tip de beneficiu.

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune și documentele justificative se depun la sediul  Direcției de Asistență Socială  Curtea de Arges, din strada 1 Decembrie nr.2 B, Curtea de Argeș.

Venitul Minim de Incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

-ajutor de incluziune

-ajutor pentru familia cu copii

Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute în Legea nr.196/2016, care se stabilesc în funcție de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:

 1. a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
 2. b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani;
 3. c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv.

Sumele acordate ca ajutor de incluziune sunt urmatoarele:

Suma acordată  lunar ca  ajutor de incluziune va fi de maxim
-275 lei, pentru persoana singură fără venituri,
– 400 lei, pentru persoana singură fără cu vârsta de peste 65 ani, fără venituri,
– 413 lei, pentru familia compusă din două persoane (275 lei X 1,5 dimensiunea familiei),
– 550 lei, pentru familie compusă din trei persoane (275 lei X 2 dimensiunea familiei) ,
-688 lei, pentru familie compusă din patru persoane (275 lei X 2,5 dimensiunea familiei),
– 825 lei, pentru familia compusă din cinci persoane (275 lei X 3 dimensiunea familiei)

2.Sumele acordate ca ajutor pentru familia cu copii sunt stabilite în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:
a) Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
-107 lei, pentru familia cu un copil;
-214 lei, pentru familia cu 2 copii;
-321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
-428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

 1. b) Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
  -120 de lei, pentru familia cu un copil;
  -240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  -360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  -480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 2. c) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
  -85 de lei, pentru familia cu un copil;
  -170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  -255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  – 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

d)Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
-110 lei, pentru familia cu un copil;
-215 lei, pentru familia cu 2 copii;
-325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
-430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:
a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Documente necesare acordarii V.M.I:

-Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de acte doveditoare (Anexa nr.1)
– Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei ;
– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
– Declaraţia pe propria răspundere;
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
– Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit realizate;
– Certificat de naştere pentru fiecare copil;
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
– Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului:
a. contractual privind deținerea imobilului în care locuiesc;
b. facturi privind sursele de energie folosite;
c. certificatul de căsătorie;
d. hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii.
e. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
f. hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
h. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
i. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
j. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
k. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
l. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate de către inspectorii Direcției de Asistență Socială prin verificarea în teren și/sau prin SNIAS.

Bunuri care duc la excluderea acordarii V.M.I (Anexa nr.4 din H.G 1154/2022)

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune
A.Bunuri imobile:
Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

 1. Bunuri mobile:
  1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice
  2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi
  3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ:
În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

 1. Depozite bancare
  Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la acest moment valoarea este de 6095*3=18285 lei)

Obligaţiile titularului

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CURTEA DE ARGEȘ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email