Aleşii locali nu mai au voie să urle în şedinţe şi să jignească

De azi, Consiliul Local Curtea de Argeş are un nou Regulament de Funcţionare şi Organizare (ROF), Regulament făcut conform ultimelor reglementări legale. S-au schimbat unele lucruri, dar rămâne de văzut dacă aleşii locali vor respecta ce  au votat, pentru că vechiul Regulament a fost încălcat sistematic de consilieri în ultimii ani. Vineri, la şedinţa ordinară a lunii mai, Consiliul Local a votat în unanimitate noul ROF.

Şedinţele, convocate cu 5 zile înainte

Conform noului ROF, Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges se convoacă prin dispoziţie a primarului, sau prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă.

Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, astfel: în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare; în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară  se face de îndată.

Cvorumul şedinţelor consiliului local

Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat din cauza: unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical; unei deplasări în străinătate; unor evenimente de forţă majoră; în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; concediului de odihnă; în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv; în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv; unei delegaţii în interesul comunităţii locale sau în interesul serviciului, etc.

Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat.

Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, iar în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei secretarul general afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a primariei o copie a procesului-verbal al şedinţei. Acum, ultimul proces verbal publicat pe site este al unei şedinţe care a avut loc pe 7 aprilie.

Dezbaterile pot fi scurtate

Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, iar preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.

Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email